Metody i formy pracy naszego przedszkola
 

 
„Dzieciom możemy dopomóc w nauce
albo przez próby i nauczania, albo przez wspomaganie ich wysiłków
w trakcie procesu uczenia się.
Powinniśmy zapewnić dzieciom wolność
pozwalającym na samodzielne odkrywanie
 i uczenie się…”

 
 
      Swoją pracę opieramy na współczesnych doświadczeniach psychologów i pedagogów. Naszym wychowankom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć pobudzających twórczą aktywność, rozwój umysłowy i sprawność ruchową. Stwarzamy warunki umożliwiające każdemu dziecku rozwój zgodnie z jego wrodzonym potencjałem. Staramy się, aby każde dziecko miało poczucie odniesionego sukcesu i mogło budować pozytywny obraz własnego „Ja”. W tym celu w swojej pracy stosujemy metody tradycyjne oraz elementy  metod aktywnych:
 
- Pedagogika zabawy (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę)

- Naturalna Nauka Języka (rozwijanie i pogłębianie chęci dzieci do mówienia, czytania, pisania)

- Dziecięca matematyka E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej (najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i kształtuje umiejętności)

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (aktywizowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych dzieci i korygowanie zaburzeń tego rozwoju)

- Wprowadzenie dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak (zainteresowanie dzieci światem liter i pismem;  rozpoczyna się od własnego imienia)

- Metoda C. Orffa i L. Labana (zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej
i koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci)

- Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientacji w przestrzeni)

- Metoda Kniessów (pozwala na eksponowanie naturalnych form ruchowych)

- Elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona (ćwiczenia zalecane dla podniesienia potencjalnych zdolności uczenia się dzieci. Zostały stworzone, aby stymulować, wyzwalać oraz relaksować)

- techniki Freineta (samodzielna twórczość słowna dzieci)

- Metoda twórczego myślenia J. Osborne (burza mózgów jest szczególnie wykorzystywana podczas rozwiązywania problemów)

- Drama (metoda edukacyjna i wychowawcza aktywizująca pracę dziecka, pozwala uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego indywidualnych możliwości)

- Metoda B. Roclawskiego.
 


     Każdy nauczyciel, który prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną, przy wyborze metody pracy kieruje się  przede wszystkim: indywidualnymi możliwościami rozwojowymi każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, skutecznością, własnym doświadczeniem, potrzebami, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci.

    Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, w małych zespołach, indywidualnie. 
  

 

 
COFNIJ