Uwaga!

Zmiana opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu
od 1 września 2013

Z dniem 01 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa
z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
i niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r. poz.827) zwana
"ustawą przedszkolną".

W związku z powyższym od 01 września 2013 roku zostaje obniżona do 1 zł opłata za godziny świadczeń realizowanych przez przedszkole po czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Jednocześnie zostają zachowane zwolnienia
i ulgi za świadczenia udzielane przez przedszkole.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w naszym Przedszkolu od poniedziałku do piątku, od godziny 06.oo do godziny 12.oo i od 16.oo do 16.3o
Opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w czasie wykraczającym poza godzinę 12.00 ustala się w wysokości 1zł.

WYSOKOŚĆ „OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA” ZA DANY MIESIĄC USTALA SIĘ:

Jako iloczyn opłaty (1,00 zł) i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole po godzinie 12.00.
W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic/opiekun prawny informuje Przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Stawki opłaty godzinowej:

 

06.oo - 12.oo -  bezpłatnie

12.oo - 13.oo - 1,00 zł

13.oo - 14.oo - 1,00 zł

14.oo - 15.oo - 1,00 zł

15.oo - 16.oo -  1,00 zł

16.oo  - 16.oo – bezpłatnie

 

 Opłata za żywienie pozostaje na tym samym poziomie - 6 zł stawka dzienna.