Model nauczyciela,wychowawcy i opiekuna przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie
 

 
POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI
 
 • Jest przyjacielem dzieci, zna ich rozwój psychofizyczny; systematycznie śledzi ich rozwój
 • Zna i przestrzega praw dziecka
 • Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju
 • Jest otwarty na problemy dzieci i ich otoczenia
 • Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną zgodnie
  z misją i strategią Przedszkola
 • Identyfikuje się z Przedszkolem i pracą pedagogiczną; odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym
 • Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i stale wzbogaca swój warsztat pracy dbając o swój indywidualny rozwój
 • Systematycznie doskonali swoje wiadomości i umiejętności poprzez samokształcenie i aktywny udział w różnorodnych szkoleniach
 • Jest twórczy, aktywny,  poszukujący, pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne
 • Zna i stosuje nowoczesne, ciekawe i twórcze metody pracy rozwijające dzieci wszechstronnie
 • Starannie i sumiennie przygotowuje się do codziennych zajęć z dziećmi
 • Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dydaktyczne
 • Korzysta z osiągnięć współczesnej techniki
 • Dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich
 • Zaspakaja potrzebę ruchu poprzez organizowanie ciekawych zabaw i zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych przyborów i muzyki
 • Organizuje działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych
 • Systematycznie organizuje wycieczki i spacery; propaguje wśród dzieci i rodziców aktywny wypoczynek
 • Aktywnie współpracuje z rodzicami; tworzy przyjazny klimat
 • Posiada własne przekonania i wartości
 • Potrafi współpracować w zespole; jest koleżeński, komunikatywny, dzieli się doświadczeniami z innymi, jest dobrym organizatorem
 • Podejmuje z własnej inicjatywy różnorodne czynności poza ustalonym harmonogramem godzin
 • Prowadzi prawidłowo i systematycznie dokumentację
 • Jest obowiązkowy i odpowiedzialny za realizacje zadań.

 

 
COFNIJ