Metody i formy pracy naszego przedszkola
 

 

Podstawowym programem, wg którego pracuje nasze przedszkole jest program autorstwa Jolanty Kopały i Elżbiety Tokarskiej „Zanim będę uczniem.”
UZASADNIENIE DOPUSZCZENIA PROGRAMU
pt. „Zanim będę uczniem” autorstwa: Elżbiety Tokarska i Jolanty Kopały

Program „Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały został oceniony przez nauczycieli Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narzędziami diagnostycznymi. Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawarte w nim treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.
Nauczyciele podkreślają fakt, iż program wskazuje im kierunek działań, zapewniający osiągnięcie przez dzieci pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Zawiera szczegółowe treści wychowania i nauczania, uwzględniające możliwości dzieci na wszystkich etapach edukacyjnych. Wskazuje nauczycielom, jakie sposoby realizacji jego treści w danym obszarze będą mu pomagać w świadomym oddziaływaniu na wychowanków.
Proponowana w programie diagnoza jest prosta i czytelna dla młodych, rozpoczynających pracę nauczycieli Przedszkola. Obejmuje podstawowe kompetencje dziecka, mające bezpośredni wpływ na przyszłe powodzenie w szkole. Zawiera przykłady pomocy do przeprowadzenia diagnozy. Opiera się na obserwacji zachowań, sposobu wykonania proponowanych zadań. Nauczyciele podkreślają zalety osobno wyodrębnionego działu, jakim jest propozycja działań podejmowanych z dziećmi zdolnymi, i znajdujące się w nim przykłady ćwiczeń.

Program zgodny jest z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego która obowiązuje od 1 września 2009 r.

Dodatkowo realizujemy opracowane przez nauczycielki i dyrektora programy własne:
- Program wychowawczy
- Program profilaktyczny „ Bezpieczny Przedszkolak”
- Program wstępnej adaptacji „Z radością do przedszkola”
- Program współpracy z rodzicami „Wspólnie można więcej...”
- Program przyrodniczy „Żyję zdrowo i wesoło w zgodzie z otaczającą mnie przyrodą”.

Wzbogacają one proces edukacyjny małego dziecka, wspierają jego rozwój, uczą szacunku i tolerancji, godności i poczucia własnej wartości. Pomagają rozwijać zainteresowania i talenty, uczą wrażliwości na piękno i dobro, umożliwiają dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
- Religia: program…
Nasze przedszkole: Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie przystąpiło do Ogólnopolskiego programu "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE", autorstwa: I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.


W grupach starszych realizujemy Program „Przyjaciele Zippiego”Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Podstawowe założenie, jaki przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste - jeśli małe dzieci będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.
Najważniejszym i podstawowym celem programu jest wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie w nowym środowisku jakim staje się dla dzieci przedszkole i szkoła.

Program uczy dzieci:
jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać;
jak mówić to, co chce się powiedzieć;
jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń;
jak rozwiązywać konflikty;
jak zachowywać się w nowych sytuacjach;
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.


Aktywnie realizujemy zadania i zamierzenia Ekologiczny programu o ogólnopolskim zasięgu pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, który ma przede wszystkim na celu:- popularyzację ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli
- wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury.
- uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

 

 
COFNIJ